Тусгай нөхцөлтөй зээл
Үүнд:
Зээлийн хэмжээ нь журамд зааснаас их байх
Зээлийн хугацаа нь журамд зааснаас их байх
Зээлийн хүү нь журамд зааснаас бага байх
Эргэн төлбөрийн хуваарь нь журамаас өөрөөр хийгдсэн
Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ журамаас өөрөөр хийгдсэн
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариат/ - хамтран үүрэг гүйцэтгэгч /гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар/
Орлого тодорхойлсон баримт – цалингийн тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээ, дансны хуулга, НДШ-ийн дэвтэр, хар дэвтэр, гэрээ хэлцэл, бусад гэх мэт
Автомашины гэрчилгээний хуулбар, эх хувь
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариат/ - хамтран үүрэг гүйцэтгэгч /гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар/
Орлого тодорхойлсон баримт – цалингийн тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээ, дансны хуулга, НДШ-ийн дэвтэр, хар дэвтэр, гэрээ хэлцэл, бусад гэх мэт
Автомашины гэрчилгээний хуулбар, эх хувь