Түгээмэл асуулт, хариулт

Тухайн харилцагчийн орлоготой уялдуулан зээлийн эргэн төлөх хуваарийг харилцан тохирох боломжтой.

Таны зээлийн ашигласан сар, хоногоор зээлийн хүүг тооцно. Зээлийг хугацаанаас нь өмнө төлвөл торгууль тооцохгүй.

Орлогын эх үүсвэр давхар зээлийн эргэн төлөлт хийхэд хүрэлцэхүйц байвал давхар зээл авах боломжтой. Мөн тухайн зээл нь графикийн дагуу хэвийн төлөлттэй байх ёстой.