Зээлийн сарын дундаж хүү
3%-4.5%
Зээлийн дээд хугацааг
18 сар хүртэл